امروز : شنبه 6 آذر 1400 بروزرسانی:1400/09/03
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
30360 ضوابط صدور موافقت اصولی تامین شناور پرساینر صید تون ماهیان1399/02/06-
30361ضوابط صدور موافقت اصولی تامین کشتی لانگ لاینر صید تون ماهیان و تغییر روش صید سایر کشتی های صیادی دارای پروانه صید به این روش صید1399/02/06--
1394/01/30

ميز خدمت الكترونيكي

فایلهای پیوست
ردیف:1 جلد سالنامه آماري شيلات مربوط به سالهاي 92 و 93
ردیف:2 سالنامه آماري سازمان شيلات مربوط به سالهاي 92 و 93
ردیف:3 جلد سالنامه آماري شيلات طي سالهاي 82 تا 92
ردیف:4 سالنامه آماري سازمان شيلات طي سالهاي 82 تا 92
ردیف:5 سالنامه آماري شيلات طي سالهاي 79 تا 88
ردیف:6 سالنامه آماري شيلات طي سالهاي 79 تا 89
ردیف:7 سالنامه آماری سازمان شیلات ایران 1399-1394
ردیف:8 سالنامه آماری شیلات ایران 1397-1392
ردیف:9 جلد سالنامه آماری 1397-1392
ردیف:10 سالنامه آماری سازمان شیلات ایران 1398-1393
تصاویر پیوست