امروز : پنج شنبه 23 مرداد 1399 بروزرسانی:1399/05/22
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
No records to display.
فایلهای پیوست
ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته اول تيرماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته اول تيرماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته دوم تيرماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته دوم تيرماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته سوم تيرماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته سوم تيرماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته چهارم تيرماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته چهارم تيرماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته آخر تيرماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته آخر تيرماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته اول مردادماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته اول مردادماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته دوم مردادماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته دوم مردادماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته سوم مرداد ماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته سوم مرداد ماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته چهارم مرداد ماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته چهارم مرداد ماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته اول ارديبهشت ماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته اول ارديبهشت ماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته دوم ارديبهشت ماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته دوم ارديبهشت ماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته سوم ارديبهشت ماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته سوم ارديبهشت ماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته چهارم ارديبهشت ماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته چهارم ارديبهشت ماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته اول خردادماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته اول خردادماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته دوم خردادماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته دوم خردادماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته سوم خردادماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته سوم خردادماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته چهارم خردادماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته چهارم خردادماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته اول شهريورماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته اول شهريورماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته آخر شهريورماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته آخر شهريورماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته چهارم شهريورماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته چهارم شهريورماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته اول مهرماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته اول مهرماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته دوم مهرماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته دوم مهرماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته سوم مهرماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته سوم مهرماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته آخر آبان ماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته آخر آبان ماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته دوم شهريورماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته دوم شهريورماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته آخر مهرماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته آخر مهرماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته دوم آبان ماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته دوم آبان ماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته سوم آبان ماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته سوم آبان ماه سال 1394 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته اول آبان ماه سال 1394 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته اول آبان ماه سال 1394
تصاویر پیوست