امروز : یکشنبه 29 فروردین 1400 بروزرسانی:1400/01/28

گالری تصاویر
برای دیدن تصاویر بعدی روی تصویر کلیک نمایید

12:51 PM 1400/01/17 تعداد بازدید: 2


سازمان خواربار و كشاوزي ملل متحد (فائو) ساليانه اجلاس شيلات (ماهيگيري) را با حضور كشورهاي عضو برگزار مي‌كند. 

به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران، دكتر حسينعلي عبدالحي معاون توسعه آبزي پروري سازمان شيلات ايران با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: اجلاس سي و چهارم كميته ماهيگيري فائو از تاريخ اول تا پنجم فوريه 2021 مطابق با 13 -17 بهمن 1399 در شهر رم به صورت مجازي برگزار شد و مطالب بسيار مهمي در بحث صيد و آبزي پروري و امنيت غذايي عنوان شد و اين موارد طي بيانيه اي مورد تاييد شركت كنندگان قرار گرفت.

وي افزود: اين بيانيه مي‌تواند سرفصل برنامه‌ريزي دست اندركاران دولتي، مديران و محققين موسسات تحقيقاتي، دانشگاهيان و بهره برداران بخش خصوصي قرار گيرد. متن بيانيه از اين قرار است كه: وزيران و نمايندگان كشورها براي توسعه پايدار و تعهدات برنامه 2030 و پايان دادن به فقر و گرسنگي تاكيد داشتند و عنوان شد كه در سال 2019 حدود 750 ميليون نفر به افراد گرسنگي يا كم تغذيه شده افزايش شده است و اينكه از هر چهار كودك زير 5 سال يك نفر به طور مزمن سوء تغذيه دارد.

نفش صيد و آبزي پروري در مبارزه با گرسنگي و فقر به مرور زمان در حال رشد است و در سال 2018 براساس آمار فائو،  156 ميليون تن ماهي و 32 ميليون تن  گياهان آبزي پروري مصرف مستقيم انسان توليد شده است و افزايش 7 برابري نسبت به سال 1950 داشته است و براي 3.3 ميليارد نفر كه 20 درصد جمعيت متوسط مصرف پروتئين حيواني داشتند را تهيه كردند.

نقش و سهم صيد و آبزي پروري چه به صورت صنعتي و چه به صورت خرد در ريشه كني فقر و تامين معيشت و نيازهاي غذايي جوامع محلي خيلي مهم است.

نفش زنان در كليه اهداف توسعه پايدار به ويژه به عنوان عوامل دستيبابي به امنيت غذايي و بهبود تغذيه خانواده هاي فقير و آسيب پذير و پتانسيل هاي صيد و آبزي پروري فرصت بسيار مهمي است.  تمام دنيا از تأثير بي سابقه بيماري همه گير covid-19 بر روي بخش‌هاي صيد و آبزي پروري و اتكا به تجارت جهاني و شناخت اهميت اطمينان از توسعه پايدار بخش نگران هستند.

معاون توسعه آبزي پروري سازمان شيلات تصريح كرد: در بيانيه اجلاس فائو، بر هدف توسعه پايدار براي حفاظت  و استفاده پايدار از اقيانوس ها، درياها و منابع دريايي و نقش ماهيگيري  پايدار حياتي در دستيابي به نتايج تنوع زيستي، تاكيد شده است. با درك اينكه 65.4 درصد از ذخاير ماهي در سطوح پايدار بيولوژيكي صيد مي شوند، جايي كه صيد به طور موثر مديريت مي شود، ولي بالاتر از سطح هدف يا بازسازي است، در حالي كه در مواردي كه مديريت صيد  ضعيف است ، روند وضعيت ذخائر  بدتر است.

مناطقي كه داراي مديريت صيد توسعه نيافته هستند، به طور متوسط ​​نيمي از فراواني  ذخائر  ارزيابي شده هستند و پايداري آنها رو به زوال است. 34.2 درصد از كل ذخاير ماهي دريايي كه توسط فائو كنترل مي شود در حال حاضر فراتر از حد پايدار بيولوژيكي صيد مي شوند ، و از  سال  1974 كه فائو پايش داشته، ميزان آن سه برابر افزايش  داشته است .

با درك اين كه چالش‌ها در اجراي اقدامات موثر مديريت صيد، پيچيده، خاص منطقه اي و چند بعدي است، و اغلب به دليل اطلاعات كافي براي پشتيباني از تصميمات مبتني بر علم، و همچنين ظرفيت نهادي و انساني محدود، لزوم تلاش هماهنگ در آبها را نشان مي‌دهد در داخل و فراتر از صلاحيت ملي كه فقط شامل اقدامات حفاظت از محيط زيست نيست بلكه شامل ظرفيت سازي و پشتيباني است، به ويژه براي كشورهاي كوچك در حال توسعه  و كشورهاي كمتر توسعه يافته، براي مديريت شيلات پايدار و يكپارچه سازي ماهيگيري نياز به برنامه ريزي و حكومت اقيانوس چارچوب گسترده تر، در چارچوب اكوسيستم و پيشگيرانه روش، و تقويت اراده و ظرفيت سياسي و بهبود اجراي چارچوب سياست هاي موجود شناخت بيشترنياز است .

با درك اين كه پرورش آبزيان در 5 دهه گذشته سريع‌ترين رشد صنعت توليد مواد غذايي بوده است، فائو مسئوليت دو برابر شدن سرانه مصرف ماهي در جهان از سال 1960 را به عهده داشته و سهم بيشتري در تأمين مواد غذايي و معيشت يك جمعيت در حال رشد دارد.

اين بخش منابع غذايي توسعه پايدار را با بهبود سلامت آبزيان و امنيت زيستي، كاهش بار بيماري و تشويق به استفاده مسئولانه و محتاطانه از داروهاي ضد ميكروبي تقويت مي‌كند.

چالش‌هاي مهمي كه در صنعت صيد و آبزي پروري به وجود آمده است با تغيير شرايط آب و هوايي و اقيانوس‌ها، به ويژه در آنجا كه درجه حرارت گرم شدن آب، از بين بردن اكسيژن زدايي و اسيدي شدن در محيط‌هاي آبي در حال حاضر بر توزيع و فراواني ذخاير ماهي در بسياري از مناطق تأثير مي‌گذارد، نياز فوري براي رسيدگي به اين مشكلات از طريق اقدامات مديريتي ماهيگيري نوآورانه، فراگير، موثر و سازگار، و با اطمينان از اكوسيستم‌هاي سالم و مولد وجود دارد، از جمله با استفاده از بهترين اطلاعات علمي موجود، از زمان موثر و ابزارهاي مديريتي مبتني بر منطقه ، حفاظت و استفاده پايدار از ذخاير ماهي  مطابق با قوانين بين المللي و قوانين ملي، مناطق حفاظت شده است.

علاوه بر اين، اگر به خوبي مديريت شود، پاسخ ما به اين چالش ها همچنين مي‌تواند فرصت‌هايي ايجاد كند، از جمله اينكه بخش صيد و آبزي پروري مي تواند از طريق به كارگيري روش‌هاي كارآمد انرژي، در كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي نقش داشته باشد.

براي اطمينان از غذاهاي آبزي، اقدام فوري و هدفمند و  ارائه  راه‌هاي فراگير، موثر و پايدار براي كاهش فقر، تأمين معيشت امن و زيربناي امنيت غذايي و تغذيه، براي دستيابي به اهداف تعيين شده در دستور كار 2030 خواهد گرفت،  ضمن اينكه هدف آيين نامه ماهيگيري مسولانه سال 1995 (ccrf) ايجاد اصولي براي فعاليتهاي ماهيگيري و صيد، از جمله توسعه آبزي پروري، با هدف اطمينان از حفاظت، مديريت و توسعه مسئولانه آبزيان زنده است.

دكتر عبدالحي ادامه داد: در اجلاس ساليانه فائو به اين موارد توسط وزراي كشاورزي عضو تاكيد شد مجدداً تعهد خود را نسبت به اصول و اهداف آيين نامه ماهيگيري مسولانه (ccrf)و اجراي مؤثر ابزارهاي بين المللي ماهيگيري  و آبزي پروري كه از زمان تصويب ccrf تدوين شده است ً مورد تأكيد قرار دهيم.
براي افزايش موفقيت هاي اخير در پايداري ماهيگيري، ما نياز به پياده سازي و بهبود سيستم هاي ارزيابي و مديريت شيلات در همه مناطق به ويژه در مناطقي كه وضعيت موجودي ماهي در آنها رو به كاهش يا ناشناخته است، داريم.
ما بايد مبناي علمي را در حمايت از تصميمات مديريت صيد و آبزي پروري تقويت كنيم، از جمله با استفاده از فن آوري جديد، مانند نظارت و گزارش الكترونيكي ، و ارتقا همكاري علمي بين المللي، به ويژه تحقيقات فرا رشته اي، ظرفيت سازي، آموزش و اطمينان از اين كه بهترين مشاوره علمي موجود در بخش در فرآيند تصميم گيري با در نظر گرفتن دهه 2021-2030 سازمان ملل متحد براي توسعه پايدار به درستي در نظر گرفته شده است.
رويكرد اكوسيستم به عنوان يك چارچوب موثر براي تلفيق اهداف حفاظت و استفاده پايدار و ترويج استفاده از اقدامات مديريتي در تمام سيستم‌هاي آبي، سازگار با پيچيدگي و منحصر به فرد بودن هر منبع و زيستگاه و كاهش تأثير دريايي بستر، وسايل ماهيگيري رها شده، گمشده يا در غير اين صورت دور ريخته شده (aldfg) )، كاهش ضايعات  و صيد ضمني  و مسائل مربوط به صيد و از بين بردن اقدامات مضر ماهيگيري مورد تاكيد قرار گرفت.
پتانسيل پرورش آبزي پروري را براي رشد بيشتر به ويژه از طريق اقدامات نوآورانه كه از نظارت بر محيط زيست حمايت مي كنند و همچنين مزاياي پايدار برنامه هاي جديد توسعه و پرورش آبزي پروري جديد و مداوم و نياز به سرمايه گذاري براي حمايت از ظرفيت سازي، تحقيق و توسعه خدمات شناخت، با توجه ويژه به مناطقي كه رشد جمعيت بيشترين سيستم غذايي را به چالش مي كشد.
      تكرار اهميت مكانيسم هاي حاكميت همكاري بين المللي براي كمك به بهبود صيد و آبزي پروري پايدار و محافظت از محيط اقيانوس از جمله حمايت از تلاش براي اجراي اسناد بين المللي در صورت لزوم مانند كنوانسيون حقوق درياي سازمان ملل (unclos) و 1995 توافقنامه سازمان ملل براي اجراي مقررات unclos در تاريخ 10 دسامبر 1982 در مورد حفاظت و مديريت ذخاير ماهي و ذخاير ماهيان مهاجر (توافق نامه ذخاير ماهي) و توافق نامه fao در مورد اقدامات دولت بندر و ابزارهاي مكمل براي جلوگيري و از بين بردن صيد غير مجاز ، گزارش نشده و غيرقانوني (iuu) از جمله با حمايت از بودجه مربوط به آنها ، به منظور كاهش صيد بيش از حد مجاز iuu است.
    متعهد به تقويت ، در صورت لزوم ، رژيم هاي حفاظت و مديريت ارگان هاي منطقه اي شيلات و سازمان هاي منطقه اي مديريت شيلات و بهبود عملكرد آنها براي تقويت حكومت ماهيگيري و حفظ بهتر و بازيابي اكوسيستم هاي دريايي و تنوع زيستي در حالي كه به طور موثرتري به امنيت غذايي كمك مي كند؛ سيستم هاي غذايي پايدار مبارزه با ماهيگيريiuu ؛ و همچنين رشد پايدارو مشاغل هستيم.
      مصرف ماهي، گياهان آبزي و فرآورده هاي آنها كه از صيد و آبزي پروري پايدار گرفته مي شوند و مطابق با اقدامات حفاظتي و مديريتي صيد شده تشويق شوند ، آبزيان از جمله غذاهاي سالم كره زمين و به ويژه از  منابع كم مصرف هستند. تصديق اينكه گرم شدن درجه حرارت آب ، از بين بردن اكسيژن  و اسيدي شدن در محيط هاي آبي انتظار مي رود سرعت توليد و توزيع فعلي گونه هاي ماهي هدف و غير هدف را در اقيانوس ، درياها و آبهاي داخلي را تغيير دهد.
      سياست هايي حمايتي از مشاركت صيد و آبزي پروري در مقياس كوچك در امنيت غذايي اشتغال و درآمد ارتقا يابند، بهبود سيستم هاي جمع آوري داده ها ، به ويژه ازصيد صنعتي و صيد خرد  و حمايت بيشتر دسترسي صيادان خرد و ابزي پروران  به بازارهاي محلي، ملي و بين المللي، تجارت عادلانه و بدون تبعيض براي محصولات صيد و آبزي پروري  در مقياس كوچك، از جمله از طريق اجراي دستورالعمل هاي داوطلبانه fao براي تأمين امنيت آبزيان در مقياس كوچك را فراهم كنيم.
      ماهي ها به طور كامل در استراتژي هاي امنيت غذايي و تغذيه اي ملي ، منطقه اي و جهاني در نظر گرفته شده اند و به پايداري طولاني مدت سيستم هاي غذايي براي از بين بردن گرسنگي و رفع سو تغذيه و كاهش بيماري هاي مرتبط با رژيم غذايي كمك مي كنند.
    با اجراي استانداردهاي مورد توافق بين المللي از طريق اقدامات مناسب، از جمله آگاهي بخشي، آموزش با توجه به زمينه، ظرفيت ها و اولويت هاي ملي، به ويژه كاهش ميزان تلفات و ضايعات قبل و بعد از برداشت در بخش ، از جمله دور ريختن ، تشويق كنيد. ، استانداردهاي ايمني و كيفيت، براي بهبود فرآوري، توزيع و مصرف ماهي، در نتيجه همچنين ارزش محصولات ماهي را در حمايت از اقتصاد پايدار و فراگير اقيانوس افزايش مي دهد .
    تجارت مبتني بر قاعده، تجارت آزاد، بدون تبعيض و عادلانه محصولات صيد و آبزي پروري را از طريق همكاري در مجامع مربوطه منطقه اي و چندجانبه گسترش دهيم، اشكال خاصي از يارانه هاي شيلات را كه به ظرفيت بيش از حد و صيد بيش از حد كمك مي كنند، منع كرده و يارانه هاي كمك كننده را حذف كنيد. به صيد غير قانوني و با اطمينان از تجارت و فني اقدامات شفاف، مبتني بر توصيه هاي علمي ، بدون تبعيض ، مطابق با قوانين و استانداردهاي مورد توافق بين المللي است و منجر به ايجاد موانع غير تعرفه اي يا تضعيف اقدامات حفاظتي نمي شود .
      ارتقا دستيابي به شرايط كار ايمن ، سالم و عادلانه براي همه افراد در بخش ، حمايت از تلاش ها براي جلوگيري و متوقف كردن كار اجباري ، تسهيل دسترسي به برنامه هاي حفاظت اجتماعي براي ماهيگيران و توليدكنندگان آبزي پروري و جوامع آنها ، اقدامات پشتيباني براي بهبود ايمني در دريا ،  با همكاري ساير سازمانهاي بين المللي مرتبط ، از جمله سازمان بين المللي كار و سازمان بين المللي دريانوردي ، در جهت ارتقا سطح زندگي براي همه بخشها كار كنيم.
      اطمينان از توانمندي زنان با افزايش دسترسي كامل زنان به فرصت هاي برابر در صيد و آبزي پروري از طريق سياست هاي مبتني بر جنسيت ، اقدام موثر  عليه تبعيض و سو استفاده در محل كار ، تسهيل دسترسي زنان به آموزش و پرورش ، فن آوري ، اعتبار ، كارآفريني فرصت ها ، منابع طبيعي و فراهم آوردن فرصت هاي برابر در همه سطوح ، از جمله براي رهبري و تصميم گيري ، و با مبارزه با نابرابري هاي سيستميك جنسيتي كه به ضرر زنان است .
    پشتيباني از اجراي رويكردهاي مديريتي چند بخشي ،  اكوسيستم يكپارچه و هماهنگ ، و همچنين برنامه ريزي زماني و مكاني ، با اشاره به اينكه تلاش هاي ما در زمينه فشارهاي رو به رشد در سيستم هاي آبزي پروري دريايي و داخلي ، مانند آلودگي در همه اشكال آن ، اقدامات غيرقانوني ، بلاياي طبيعي ، تغييرات آب و هوايي ، از دست دادن تنوع زيستي ، افزايش رقابت براي استفاده از مناطق دريايي و ساحلي و ساير خواسته ها در مورد دسترسي به آب شيرين و زمين توجه شود.

نتيجه مي گيريم كه موارد فوق، از چشم انداز در حال تكامل و مثبت صيد و آبزي پروري  در قرن 21 پشتيباني مي كند ، جايي كه اين بخش به دليل سهم خود در مبارزه با فقر ، گرسنگي و سو تغذيه ، توانايي آماده سازي و پاسخگويي به تغيير شرايط آب و هوايي و تعهد آن به توسعه پايدار كاملاً شناخته شده است. و  توصيه مي كنيم كه توسعه بيشتر اين چشم انداز جديد ، به عنوان مناسب ، تحت نظارت كميته ماهيگيري fao (cofi) ، به عنوان اصلي ترين مجمع جهاني براي بحث و تصميم گيري در مورد مسائل مربوط به صيد و آبزي پروري ، براي مشاركت بيشتر و راه حل هاي مبتني بر علم  قرار گيرد.

در ايران با توجه به ارتباط نزديك و حضور فعال در اجلاس ها و كميته هاي  فائو سياست هاي خوبي براي توسعه  در صيد و آبزي پروري اتخاذ شده است و توسعه چشمگيري در ابزي پروري محقق شده است.

منبع: ايانا

فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)