09:03 ق.ظ 1398/07/06 تعداد بازدید: 486

  بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران از طرح هاي پرورش ماهیان خاویاري استان آذربایجان شرقي

 معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران  از طرح هاي پرورش ماهیان خاویاري  استان آذربایجان شرقي، در روز جمعه 5 مهرماه 1398 بازید کرد.

 
به گزارش روابط عمومي سازمان شیلات ایران، دکتر خون میرزایی معاون وزير و رئیس سازمان شیلات ایران در حاشیه بازديد از طرح های پرورش ماھیان خاوياري در شھرستان جلفا با حضور مھندس اکبر فتحي رئیس سازمان جھادکشاورزي استان آذربايجان شرقي اظهار داشت: از حدود 32 ھزار تن کل تولیدات شیلاتي کشور در سال 57 ، به يک میلیون و 262 ھزار تن تولید در سال 97 رسیده ايم . 
وی افزود: شرايط اقلیمي استان آذربايجان شرقي به گونه اي است که به پشتوانه مواھب الھي و نیروي انساني کارآفرين و با پشتکار سازمان جھادکشاورزي استان آذربايجان شرقي ظرفیت ھاي شیلاتي به راحتي قابلیت بالفعل شدن دارند . 
رییس سازمان شیلات ایران با بیان اينکه کارھايي که در منطقه صورت گرفته ھم استعداد منطقه در پرورش ماھیان خاوياري به خوبي نشان داده شده وھم ظرفیت استان آذربايجان شرقي و منطقه در پرورش ماھیان سردابي و ھم در بعضي از اقلیم ھاي استان پرورش ماھي ھاي گرمابي بخوبي نمايان مي باشد افزود: با توجه به شرايطي که در استان وجود دارد در بعضي از مناطق استان ھمجوار آبھاي شور و آبھاي نامتعارف استان پرورش آرتمیا براي تامین نیاز کشور اجرا شده و مي تواند توسعه بیشتري پیدا کند. 
دکتر خون میرزايي با بیان اينکه تجربه پرورش ماھیان خاوياري در سراسرکشور تجربه موفقي بوده است، ادامه داد: در استان ھايي که قبلا در اذھان نبوده اکنون فعالیت پرورش ماھیان خاوياري در جريان است و بايد بگويم اين فعالیت داراي مزاياي چشم گیري است. 
وي با بیان اينکه پرورش ماھیان خاوياري جزو بھترين و سود آورترين فعالیت ھاي فصل کشاورزي در ايران است خاطرنشان کرد: فعالیت ھاي آبزي پروري شیلات تقريباً به طور صد درصد توسط بخش خصوصي انجام مي شود که بايد اين ظرفیت را در استان ھايي ھمچون آذربايجان شرقي با جديت بیشتري دنبال کرد. 
دکتر خون میرزايي روند پرورش ماھیان خاوياري را رو به پیشرفت و توسعه عنوان کرد و با بیان اينکه در طول سال گذشته 2800  تن گوشت ماھیان خاوياري و ۵٩٠ کیلو خاويار تولید شده است افزود: براي سال ٩٨ تولید ٣۴٠٠ تن گوشت ماھیان خاوياري و ٨٠٠ کیلو خاويار پرورشي پیش بیني مي شود. 
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر مشکل چنداني در خصوص پرورش ماھیان خاوياري کشور وجود ندارد، گفت: براي برگزاري دوره ھاي درمان و تغذيه مورد اشاره بھره برداران ماھیان خاوياري مشکلي نداريم . 
دکتر خون میرزايي با بیان اينکه در چھار دھه گذشته از حدود 32 ھزار تن کل تولیدات شیلاتي، ھم اکنون به يک میلیون و 262 ھزار تن در سال 97 رسیده ايم، افزود: در اين خصوص بیش از 10 درصد از برنامه جلوتر ھستیم. 
مھندس اکبر فتحي رئیس سازمان جھادکشاورزي استان آذربايجان شرقي نیز با بیان اينکه در بحث شیلات و امور آبزيان نبايستي کار ھیچ سرمايه گذاري با تاخیر و توقف مواجه شود گفت: طرح پرورش ماھیان خاویاری خانی با سرمايه 20 میلیارد ريالي و با مجوز بھره برداري 10 تن پرواري و 4 تن خاويار بوده و ھمچنین طرح ماھیان خاوياري شاھدي نیز در قالب پايلوت از سال ١٣٩٣ با ۴٧۵ قطعه بچه ماھي فیل ماھي ۵٠ گرمي و در سال ١٣٩۵ به علاوه ١۵٠ قطعه ماھي ١٢٠٠ گرمي فیل ماھي اجرا شده است که در حال حاضر با ١٠٠ قطعه ماھي ماده در اوزان ۵۵ تا ٧٠ کیلو ، طي سال آينده به تولید خاويار خواھد رسید.


تصاویر پیوست
فایلهای پیوست
نظر خود را ارسال نمایید
نام
نظرات
پست الکترونیکی

کد  امنیتی

نظرات خوانندگان
كليه حقوق اين پورتال متعلق به سازمان شیلات ایران مي باشد
روابط عمومی سازمان شیلات ایران