9:27 AM 1398/09/06 تعداد بازدید: 437

  ارز آوري ۸۰۰ ميليون دلاري در مزرعه‌هاي «پرورش ماهي در قفس »

 مجري طرح پرورش ماهي در قفس وزارت جهاد كشاورزي گفت: تخصيص ارز دولتي به منظور واردات تجهيزات پرورش ماهي در قفس در دريا به دليل ارزاوري ۸۰۰ ميليون دلاري توجيه اقتصادي دارد. 

 به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران، در بيست هشتم آذرماه   امسال درخواست تخصيص ارز براي واردات تجهيزات پرورش ماهي در دريا توسط وزارت جهادكشاورزي با هدف توسعه صنعت پرورش ماهي در دريا و انتقال تكنولوژي به هيات دولت ارايه شد.

در اين نامه آمده است: بخش شيلات و آبزيان به عنوان يكي از بخش هاي مولد، در سال هاي اخير نقش بسيار مؤثري درتوليد انواع آبزيان و توسعه صادرات غيرنفتي داشته است. يكي از برنامه هاي در حال توسعه اين قسمت، پرورش ماهي در قفس (در دريا) بوده كه قادر است با استفاده از منابع جديد، غير تعريف شده (به لحاظ موقعيت طبيعي) و در مناطقي كه فعاليت توليدي ديگري براي آن ها متصور نيست اقدام به توليد، اشتغال، تأمين بخشي از اهداف امنيت غذايي و در كنار آن ها ارزآوري كند تا جايي‌كه پروژه پرورش ماهي در قفس هاي دريايي به عنوان يكي از سرفصل ها و پروژه هاي اقتصاد مقاومتي با هدف دستيابي به توليد سالانه ۲۰۰ هزار تن در پايان برنامه ششم توسعه، مورد توجه قرار گرفته است.

  ايجاد محيط و بستر توليد در دريا به صورت محصور شده، از جمله الزامات توسعه اين فعاليت به شمار مي رود كه به دليل وابستگي شديد آن به تكنولوژي روز، تجهيزات آن از منابع خارجي و از طريق واردات تأمين مي شود.

در سال هاي اخير و همزمان با توسعه اين فعاليت، بخشي از نيازمندي ها از جمله لوله هاي مورد استفاده با استانداردهاي جهاني و مورد تأييد سازندگان اصلي، بومي‌سازي و در داخل توليد شده‌اند و بخش ديگري از تجهيزات مورد نياز به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاراني كه در محيط هاي دريايي، اقدام به ايجاد بستر توليد مي‌نمايند، تاكنون با استفاده از ارز دولتي وارد كشور مي‌گرديد.

اين امر در حاليست كه هيات دولت براساس مصوبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ واردات اين تجهيزات را از ليست دريافت ارز حذف كرده است. بنابراين وزارت جهادكشاورزي درخواست كرده در اين تصويب‌نامه علاوه بر كمباين و نشاءكار برنج، تجهيزات پرورش ماهي در دريا نيز افزوده شود.

گفتني است، اين پيشنهاد هم اكنون در حال رسيدگي در كميسيون اقتصاد هيات دولت است.

در اين ارتباط، « سيف الله حقيقي» قائم مقام سازمان شيلات ايران و مجري طرح پرورش ماهي در قفس وزارت جهاد كشاورزي اظهار داشت: طرح توسعه پرورش ماهي در قفس يكي از برنامه هاي اولويت دار برنامه ششم توسعه به شمار مي رود كه طبق آن بايد تا پايان برنامه از اين محل ۲۰۰ هزار تن ماهي توليد شود.

وي گفت: براي دستيابي به برنامه ششم توسعه و توليد ۲۰۰ هزار تن ماهي از طرح پرورش ماهي در قفس، نياز به تخصيص ارز دولتي به مبلغ ۴۰۰   ميليون دلار براي واردات تجهيزات و زيرساخت ها است كه در مقابل ۸۰۰ ميليون دلار ارزاوري ايجاد مي‌كند.

قائم مقام سازمان شيلات ايران گفت: براي تجهيزات پرورش ماهي در قفس در دريا نيازمند ارز رسمي هستيم زيرا طبق آمارها به ازاي هر يك هزار تن توليد از اين محل دو ميليون دلار تجهيزات نياز است كه از خارج وارد شود؛ در يكسال اول توليد ۲۰۰ هزار تن ماهي موجب ارز آوري دو برابري مي شود.

وي يكي از مشكلات اين طرح را هزينه‌هاي اوليه براي سرمايه گذاران ذكر كرد و گفت: براي ايجاد يك مزرعه پنج هزار تني كه تجهيزات آن با ارز رسمي ۴۲۰۰ توماني انجام شود، حداقل ۱۰۰ ميليارد تومان سرمايه نياز است حال اگر ارز دولتي حذف شود اين رقم به ۲۵۰ ميليارد تومان مي‌رسد كه هم تامين نقدينگي براي بخش خصوصي از منابع داخلي كار مشكلي است و حتي در صورت تامين اعتبار از محل تسهيلات مبلغ وثيقه بالاست.

حقيقي با بيان اينكه ۱۰۰ درصد طرح پرورش ماهي در قفس توسط بخش خصوصي اجرا مي‌شود، افزود: به دليل ريسك بالاي اين طرح، سرمايه‌گذاري ۱۵۰ ميليارد تومان از منابع آورده سرمايه‌گذار كار مشكلي است؛ بنابراين سرمايه‌گذار ترجيح مي‌دهد كه اين سرمايه‌گذاري حداقل در خشكي و با كنترل آسان باشد.

وي اضافه كرد: بنابراين عدم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مي تواند اجراي طرح توسعه پرورش ماهي در قفس را با مشكل جدي مواجه سازد.

حقيقي گفت: پيشنهاد ما به دولت اين است كه حداقل براي دستيابي به رقم توليد برنامه ششم توسعه   و توسعه اين صنعت در كشور ارز دولتي آن حذف نشود.

قائم مقام سازمان شيلات ايران اضافه كرد: پرورش ماهي در قفس در دريا به دليل صرفه جويي در منابع آبي كشور و   ارزآوري بالا از محورهاي اقتصاد مقاومتي است و به نفع منافع ملي و اقتصادي كشور خواهد بود.

مجري طرح پرورش ماهي در قفس، اين صنعت را در كشور نوپا دانست و گفت: توليد ماهي از محل پرورش ماهي در قفس به طور عمده صادراتي است.

وي خاطرنشان كرد: سال گذشته ۱۵ هزارتن انواع ماهي از جمله شانك (سيبريم) و سوف دريايي (سي باس ) در سواحل جنوب كشور و قزل آلا و ماهي آزاد در سواحل شمال كشور با روش پرورش ماهي در قفس در دريا توليد شد.

قائم مقام سازمان شيلات ايران گفت: اگر تجهيزات مورد نياز صنعت پرورش ماهي در قفس وارد نشود به طور حتم ما نمي توانيم توليد استاندارد   و بازار پسندي داشته باشيم و   به رقم پايان برنامه ششم توسعه برسيم.

به گفته وي، بازار جنوب كشور براي عرضه محصولات شيلاتي به شرط توليد استاندارد فراهم است و مشكلي در اين خصوص نداريم.

حقيقي يادآور شد: مطالعات پرورش ماهي در قفس در دريا از سال ۸۲ و ۸۳ كليد خورد و از سال ۸۴ تا ۹۳ مغفول ماند و از سال ۹۳ به طور مجدد اجرايي شد اين درحاليست كه تركيه اين طرح را بعد از سال۸۳ شروع كرد و اكنون به توليد ۴۰۰ هزارتن ماهي از اين محل رسيده است.

وي ادامه داد: اين درحاليست كه ايران داراي ۶ هزار كيلومتر طول ساحل در جنوب و شمال كشور است بنابراين امكانات و ظرفيت توليد ما دراين روش بيشتر است اما ما از كشورهاي همسايه عقب هستيم.

قائم مقام سازمان شيلات ايران طرح پرورش ماهي در قفس يك ظرفيت برشمرد و گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته ذخاير آبزيان در دنيا به دليل صيدهاي بي رويه رو به كاهش است و ايران از اين موضوع مستثني نيست، بنابراين بسياري از كشورها به جاي آبزي پروري در خشكي روش آبزي پروري در دريا را برگزيده اند.

به گفته وي، كشور ما در بحث آبزي پروري در خشكي به دليل محدوديت منابع آبي دچار محدوديت است كه اين مشكل با جايگزيني پرورش ماهي در قفس در دريا برطرف مي شود.

حقيقي با بيان اينكه بخش عمده تجهيزات پرورش ماهي در قفس داراي گارانتي ۱۰ ساله است افزود: پيش بيني مي شود در اين طرح ظرف مدت ۳.۵ سال برگشت سرمايه انجام شود.

ايران ظرفيت توليد سه تا پنج ميليون تن ماهي از محل پرورش ماهي در قفس را دارد

حقيقي مي گويد: بر اساس مطالعات مهندسان مشاور داخلي و نظارت شركت‌هاي معتبر خارجي، ايران ظرفيت توليد بين سه تا پنج ميليون تن ماهي از محل پرورش ماهي در قفس در دريا را دارد.

وي افزود: كل توليد آبزيان از محل   آبزي پروري و صيد از سواحل شمال و جنوب كشور (درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان) و فراسرزميني (اقيانوس هند) سال گذشته حدود يك ميليون   و ۲۰۰ هزار تن بود.

قائم مقام سازمان شيلات ايران يادآور شد: با وجود اينكه توليد آبزيان كشور نسبت به اوايل انقلاب اسلامي ۴۰ برابر رشد داشته و حتي از برنامه ششم توسعه جلوتر هستيم اما با وجود ظرفيت‌هاي خوبي كه داريم از برخي كشورهاي همسايه در زمينه پرورش ماهي در قفس عقب افتاده‌ايم.

اين مقام مسئول در سازمان شيلات ايران، تنها راهكار كشور براي تامين گوشت سفيد و پروتئين مورد نياز كشور را اجراي طرح   پرورش ماهي در قفس عنوان كرد.

وي متوسط برداشت ماهيان گرمابي در سواحل جنوب كشور را چهار تن در هكتار ذكر كرد و گفت: اگر بخواهيم به توليد پنج هزار تن ماهي گرمابي دست پيدا كنيم بايد حدود يك هزار و ۵۰۰ هكتار   زمين و آب شيرين داشته باشيم اما در روش پرورش ماهي در قفس مي توانيم اين ميزان توليد را در ۶۰ هكتار عرصه آبي انجام بدهيم.
منبع ايرنا


تصاویر پیوست
فایلهای پیوست
نظر خود را ارسال نمایید
نام
نظرات
پست الکترونیکی

کد  امنیتی

نظرات خوانندگان
كليه حقوق اين پورتال متعلق به سازمان شیلات ایران مي باشد
روابط عمومی سازمان شیلات ایران