نام
نام خانوادگی  
پست الکترونیکی    
شماره تلفن همراه
عنوان ایده یا فناوری    
صاحب ایده یا فناوری
(حقیقی یا حقوقی)
 
موضوع تخصصی  
خلاصه متن ایده یا فناوری  
ضرورت ایده یا فناوری  
گلوگاه و نقاط بحرانی
مورد نظر در صنعت
   
نحوه اجرای ایده
یا فناوری در صنعت
 
پیوست (شماتیک)  
     
کد امنیتی مقابل را وارد نمایید