↞و او همان خدايي است كه دريا را به تسخير شما درآورد تا از آن خوراكي تازه تناول كنيد 
امروز : شنبه 17 خرداد 1399 بروزرسانی:1399/03/17

  • میگو           :816 دلار
  • خاویار        :159106 دلار
  • ماهی و سایر : 368417 دلار
  • مجموع        :528339 دلار

  • میگو           :تن31885
  • خاویار        :0.38 تن
  • ماهی و سایر :111218 تن
  • مجموع       :143103.38 تن